Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Ärisuhted ausõna peal – kas paratamatus?

Valdkond: Audiitortegevus    Avaldaja: kannatanuabi    Keel: eesti    ID: 34

„Usalda, aga kontrolli“ on tuntud, kui mitte üleleierdatud tõde, mis paraku ei leia mainimisega võrdväärselt tihedat rakendamist praktikas.


Tihti tuleb ette ka olukordi, kus näib, et kontrollimiseks jäävad „käed lühikeseks“, kuigi vajadust selle järele tunnetatakse.

Mõned näited:

• Annetaksin küll teatud summa heategevusorganisatsioonile, kuid kust ma tean, et see organisatsioon kasutab mu raha üksnes lubatud heategevuslikul eesmärgil ja kuluefektiivselt?

• Usaldaksin oma perspektiivika äriidee või tootelahenduse ettevõttele, kellel on selle elluviimiseks vajalik kompetents, kuid kuidas ma saan olla kindel, et ta mulle tasub kokkulepitud protsendi läbimüügilt?

• Kasutan allhankijaid, kes kinnitavad, et on vastavuses meie brändiga seotud hea tavaga (nt ei kasuta lapstööjõudu, kasutatakse üksnes keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, kasutatakse üksnes teatud regiooni tooret vms). Kuidas saan kindel olla, et nad ka tegelikult kõiki neid reegleid järgivad ja bränd on kaitstud võimaliku mainekahju eest?

Kuna eelnimetatud küsimustele me aastaaruannetest tihti vastust ei leia ja ka mistahes täiendava kinnituse või aruande küsimine ettevõttelt baseerub vaid nende ausõnal, siis võib tekkida nõutus, mis viib kas eelkõige emotsionaalsel usaldusel baseeruva ärisuhteni või usaldamatuseni, mis summutab koostöö.

Kindlasti aga oleks otstarbekas pidada ka silmas kolmandat võimalust, milleks on rutiinse audiitorkontrolli lülitamine koostöölepingusse.

Sõnaga „audiitorkontroll“ seostatakse üldjuhul iga-aastast aastaaruannete auditit. Audiitoritega tihedamalt kokku puutuvad inimesed (nt finantsjuhid) seostatavad audiitoritega ka nende poolt pakutavaid muid teenuseid nagu maksunõustamine, tehingu nõustamine, ja ärijuhtimise nõustamine. Suurem osa nö täiendavatest töödest jääb siiski audiitorkontrolli mõiste alt välja, kuna nende puhul ei ole tegu kindlustandva tööga. Pigem kasutatakse ära audiitorite kui teatud kompetentsi kandjate teadmisi ja kogemusi.

Siiski aga on veel üks oluline valdkond teenuseid, mida suurimad audiitorbürood pakuvad, kuid mis leiavad harva tähelepanu. Nimelt kindlustandvad töövõtud, mis viiakse läbi rahvusvaheliste kindlustandvate tööde standardiga 3000 “Kindlustandvad tööd, mis ei ole ajaloolise finantsinformatsiooni audit või ülevaatus”.

Klassikaliseks näiteks kindlustandvatest töövõttudest on Euroopa Liidu poolt rahastatavate projektide ja programmide auditid, mille käigus kuluaruande tarbija vajab kindlustunnet, et projekti eesmärgid saavutati, kulusid tehti üksnes projekti eesmärkidega seonduvalt ning projekti läbiviimisel on järgitud teatud kohustuslikke reegleid (nt hankereeglite järgimine). Lisaks sihtfinantseerimisega seonduvalt läbiviidavatele audititele küsitakse taolisi kinnitusi ka teatud muu hea tava järgimise kohta.
Näiteks kui avaliku sektori üksuse puhul on küsitud lisaks aastaaruande auditile ka arvamust majandustehingute seaduslikkuse kohta, siis see väljub selgelt tavalise finantsauditi raamidest ning seaduslikkuse hindamise protseduuride hindamisel ja hinnangu andmisel järgitakse eelnimetatud kindlustandvate töövõttude standardit.

Kasusaajaks võib olla ka äripartner, kes sõltub oluliselt äripartneri poolt esitatavatest aruannetest. Ühe näitena võib tuua pakendiringlusega seotud taaskasutusorganisatsioonid, kelle tulu sõltub otseselt infost, mida pakendikäitlejad esitavad ringlusse lastud pakendimahtude kohta. Taolistes situatsioonides omab äripartneri esitatud info kriitilist rolli ettevõtte tulude laekumisel ning ausõna jääb väheks vajaliku usaldusväärsuse saavutamiseks.

Jääb üle kas lepinguga määratleda järelevalve õigus või nõuda esitatavate aruannete kinnitamist vannutatud audiitori poolt.

Esimese variandi miinusteks on järgmised asjaolud:

• ettevõttel puudub vajalik kompetents ja ressurss järelvalvetoimingute läbiviimiseks,

• järelvalvet asutakse tegema siis, kui on tekkinud kahtlusi aruannete korrektsuse osas. Sellisel juhul tunnetatakse järelevalves ebasõbralikkuse akti ja konstruktiivne ning tulemuslik suhtlemine võib olla häiritud,

• järelevalve ei ole kuluefektiivne, kui lähedaste andmetega on finantsaudiitor juba niigi tööd teinud – sellisel juhul võib audiitorilt lisa kinnituse küsimine kujuneda kordades odavamaks.

Järelevalve toimingute isetegemise positiivseteks momentideks võivad olla:

• valdkonna suure spetsiifilisuse korral vajalike teadmiste omamine,

• kuluefektiivsus kui äripartnerite suur arv ja tööde suur maht õigustavad vastava allüksuse loomist.

Valdkondi, kus võiks olla vajalik kindlustandva töö tellimine audiitorilt, on palju, kuid järgnevalt toon välja mõned peamised juhtumid:

• sihtfinantseeritavad projektid, kus raha andja soovib kindlustunnet, et tema annetatud raha kasutatakse üksnes neil eesmärkidel, milleks raha anti;

• autoriõiguslikud lepingud, mille kohaselt autorile makstakse honorari protsendina läbimüügist või kindla summana iga müüdud toote kohta;

• finantsasutustele laenusaajate poolt aasta sees esitatavate tegevus- ja finantsaruannete (nt kvartaalsed aruanded) pisteline ülevaatus/auditeerimine;

• äripartnerid soovivad kindlad olla, et asjaomane ettevõte järgib seadusi ja teatud hea tava reegleid (nt keskkonnasäästlik majandamine vms), saamaks kindlustunnet, et asjaomasele ettevõttele võib usaldada raha, ülesandeid vms ning et koostöö asjaomase ettevõttega ei too kaasa võimaliku finants- või mainekahju.

Hetkel ei ole kindlustandvate töövõttude kasutamine kuigivõrd teadvustatud ja sellest tulenevalt ei ole harvad juhtumid, mil kellegi usaldust on kuritarvitatud. Samas ei peaks taolised probleemid jäämagi korduma. Kui Eesti jalgpallikoondis suudab oma kaitse „lukku panna“, siis ka majandustegevuses on vähemalt enda seljataguse kindlustamine võimalik.

 

Artikli autor: Urmas Peterson

Ernst & Young Baltic AS

auditi osakonna vanemkonsultant

Allikas: Äripäeva Ettevõtlusblog Ernst & Young (08.09.2011)

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid