Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Sõda on rahu, vabadus on orjus, teadmatus on jõud. Kirjandusklassika sõpradele on need laused kindlasti tuttavad. Nii õpetas Partei. Ka meie loos tuleb juttu parteist, mille kohta vanemad inimesed teavad rääkida, et see olla ajanud kunagi ettevõtjasõbralikku majandus- ja maksupoliitikat, kuid viimasel ajal on muutnud rohkem iseenda paroodiaks.
Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
25. oktoobril toimunud erasekorile suunatud korruptsioonisemiseminari " TEADLIKKUSE TÕSTMINE ERASEKTORI KORRUPTSIOONIST " ettekandes " Kahju hüvitamise nõuded korruptiivse käitumise korral " arutles Swedbank P&C Insurance vastavuskontrolli juht, Asso Prii , tsiviilõigusliku kahju tekkimise võimaluse ja positsiooni üle hüvitisnõude esitamisel äriühingu- ja selle juhtorgani liikme korruptiivse käitumise korral, seda nii Eesti- kui maailmapraktika ilmekate näidete varal.
Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
  Sageli on uudiseks, et töölepingu kohta kehtivad ka võlaõiguse sätted, mitte üksnes töölepingu seadus. Võlaõigusseadus reguleerib võlaõigussuhete aluseid, lepingusuhteid aga ka lepinguväliseid suhteid, kahju hüvitamist ja muud.   Tööõigus reguleerib töötaja poolt töö tegemist tööandja alluvuses. Siinjuures tuleb tähele panna, et töölepingu suhtes peab töötaja töö tegema just vastavuses tööandja juhistele ja korraldustele ja arvestades ka õigusakte ning sõlmitud töölepingut. Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahel töölepingu alusel tekkinud suhteid. Tööõiguse allikad on rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Sotsiaalharta, EL õigus, põhiseadus, võlaõigusseadus, töölepingu seadus, töötuskindlustuse seadus jt õigusaktid, kollektiivlepingud.
Valdkond: Eraõigus
Avaldaja: kannatanuabi
Põhiseaduse rikkumine lõpeb – justiitsministeeriumis on valminud riigilõive kordades alandav eelnõu, mis peaks juba aasta teisest poolest oluliselt parandama inimeste juurdepääsu õigusemõistmisele. "Meil on kavas eelnõu juba lähiajal kooskõlastusringile saata," kinnitab justiitsminister Kristen Michal. Ministeeriumi plaan on, et uued madalamad lõivud hakkavad kehtima käesoleva aasta 1. juulist ning see on sisse kirjutatud ka käesoleva aasta riigieelarvesse. Eelnõu järgi alanevad riigilõivud arvestataval määral, mõnel seniste suuremate summade puhul aga lausa kordades. "Samas ei alanda me lõive n-ö ühe vitsaga – kõik lõivud vaadati eraldi üle ja nad ka vähenevad erinevalt," märgib minister.
Valdkond: Eraõigus
Konkurentsiluure ja tööstusspionaaž - kas tegu on ühe ja sama tegevuse kahe erineva nimetusega? Ei! Eesti Vabariigi põhiseaduse § 31 nimetab oluliseks kõikidele isikutele laienevaks vabaduseks ettevõtlusvabaduse, kuid samas on seadusandja poolt kehtestatud nimetatud põhivabaduse kaitseks teatud piiranguid. Üks kategooria ettevõtlusvabaduse tagamise eesmärkidel rakendatavatest piirangutest on kehtestatud konkurentsiõigusega ja nimetatud piirangute eesmärgiks on tagada aus konkurents ettevõtjate turukäitumises. Nii Eesti, Euroopa Liidu, kui ka muude vaba turumajandusega riikide konkurentsi puudutava seadusandluse sätted näevad ette, et teatud liiki tegevused pärsivad vaba konkurentsi ja on seetõttu taunitavad ning keelatud.