Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

blogi

Tervitame Sind blogipostituste lehel!

Oleme veendunud, et vastastikku teineteisega suheldes – infot, teadmisi ja kogemusi jagades, suudame muuta ümbritseva ühiskonna kindlasti paremaks ja turvalisemaks paigaks.

Head blogimist ja konstruktiivset kommenteerimist!
III paneeli avatud diskussioonis räägivad teemadel "Vandeaudiitor kui sõltumatu ekspert." ja "Finants- ja raamatupidamiseekspertiis." kaasa Audiitorkogu juhatuse liige, vandeaudiitor Mai Palmipuu ning Audiitorkogu tegevjuht, vandeaudiitor Sergei Tšistjakov.

Vandeaudiitor on sõltumatu arvestusekspert, kes oma kutsetegevusega vähendab otsustamise aluseks oleva finantsinformatsiooni riski ning tõstab finantsinformatsiooni usaldatavuse taset kasutajate jaoks. Rohkem kui kolmekümnes seadusandlikus aktis on nimetatud nõuet audiitorkontrollile.

 

Enam levinud näideteks võib tuua audiitortegevuse seadusega sätestatud nõutavad kohustuslikud teenused nagu audit ning finantsinformatsiooni ülevaatus.  Vähem kasutatavad audiitorteenused on sätestatud äriseadustikuga, nt mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine, erikontrollide läbiviimine, ühinemis- ja jagunemisaruannete kontrollimine jne. Nende teenuste peamiseks eesmärgiks on võlausaldajate huvide kaitse, suurem informatsiooni usaldatavus ja kindlustunne, et on järgitud raamatupidamise head tava. Vandeaudiitorit kui erapooletut eksperti tuleks kaasata ennetava instrumendina.

Esinejad toovad praktilisest elust sellekohaseid näiteid. Vandeaudiitoreid kui kogemustega praktikuid saab kaasata kohtu ekspertidena finantsarvestuse alal, sisekontrollsüsteemi testimisel ja ülesehitamisel, eelarvestamis- ja aruandlussüsteemi ülesehitamisel, saneerimisnõustajatena jne.  Vandeaudiitori kaasamine finantsinformatsiooni ekspertiisi läbiviimisel võimaldab luua olulist lisandväärtust. 

Konverentsi V paneeli avatud diskussioonis osaleb teemaga "Maksuseaduste muudatused, mida riik soovib ja mida ettevõtjad ise soovitavad?" Eesti Maksumaksjate Liidu juht, Lasse Lehis.

Teema sissejuhatav tutvustus:
Lubatud ja keelatud maksuplaneerimise viisid (maksude säästmine, maksudest kõrvalehoidumine, maksupettus)
Millised on sanktsioonid maksualaste õigusrikkumiste eest (intressid, trahvid, muud sunnivahendid)
Kuidas maksupettustega efektiivselt võidelda (ennetamine, kontroll,  maksude määramine, karistamine jne)
Milliste põhimõtetega tuleb arvestada maksuseaduste muutmisel ja millised on varasemad kogemused maksupettusi tõkestavate erisätete rakendamisel?

  

   Foto: vandeadvokaat, Liane Raave

                    
Enda lühitutvustuseks ütleb Liane järgnevat:

"Olen nõustanud ettevõtjaid ja nende juhtorganeid nii igapäevast majandustegevust puudutavates küsimustes kui suurtehingutes, edukalt esindanud ettevõtjaid lepingueelsetel läbirääkimistel ja vaidlustes, teostanud õigusauditeid ning koostanud lugematul hulgal erinevaid lepinguid, õiguslikke arvamusi ja muid dokumente."

"Lisaks eeltoodule olen nõustanud ja esindanud kliente nende isikliku elu õiguslike probleemide lahendamisel (abieluvaralepingud, vara jagamine, laste ülalpidamine ja hooldusõigus)."
 
"Mul on mitmekesine projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemus - kodanikualgatuse Teeme Ära! Minu Eesti 2009 juriidilise toimkonna juht, MTÜ FinanceEstonia rahvusvahelise privaatpanganduse töögrupi liige, CAP (ühine põllumajanduspoliitika) reformi töögrupi liige." 
 
"Õpingute ajal olin tegev õigusnõustajana Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos (2002) ning praktikandina Justiitsministeeriumis (2003) ja Riigikontrollis (2004). Pärast ülikooli lõpetamist alustasin juristina töötamist Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) (2004). Avalikust sektorist erasektorisse suundusin 2005. a lõpus, mil uueks tööandjaks sai AS Olerex. Advokaat sai minust 2007. a advokaadibüroos Glimstedt töötades. 2012. a asutasin omanimelise advokaadibüroo RAAVE."
 
"Olen edukalt läbinud ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemide siseaudiitorite koolituse (2012)."   
 

           Advokaadibüroo Raave väärtused ja peamised tegevusvaldkonnad:


 

Äriõigus

Lepinguõigus

Tööõigus ja avalik teenistus

Haldusõigus ja haldusmenetlus

Varasuhted

Tarbijaõigus

Õigusaudit

Vaidlused

Koolitused

 

Seega ollakse spetsialiseerunud ennekõike ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste nõustamisele, esindamisele ja koolitamisele peamiselt eraõiguse ja haldusõiguse valdkondades.

 

Samas soovitatakse ühendust võtta ka siis, kui Sa ei leidnud tegevusvaldkondade hulgast Sulle sobivat, sest õigussuhete keerukust ja omavahelist põimumist arvestades võime üheskoos siiski leida Sinu probleemile lahenduse.

 

 

Tervitame Sind portaali blogipostituste lehel!

 

Oleme veendunud, et vastastikku teineteisega suheldes – teadmisi ja kogemusi vahetades, suudame muuta meid ümbritseva majanduskeskkonda paremaks ja turvalisemaks!

 

Blogis avaldame meie tegevuste ja korraldatavate ürituste kohta portaali ekspertide ja koostööpartnerite poolt loodud sisu. Läbi blogi kommentaariumi ootame lugejaskonnalt aktiivset kaasamõtlemist ning avatud ja asjalikku suhtlemist.


Üheskoos õiglase ja turvalise majanduskeskkonna heaks!

 

Kannatanuabi.ee meeskond