Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Telli korruptsiooniseminar

 

VALIGE VÄLJA EELISTATUD/SOOVITUD TEEMAD

NING TEEME TEILE KONKREETSE KOOLITUSPAKKUMISE!

Oleme lahkesti abiks just Teie ettevõttele sobiliku koolituse komplekteerimisel!

 

1) TEEMA: TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Arutleme praktiliste juhtumite põhjal kuidas vältida riski, et tehingud seotud osapooltega oleks läbipaistvad ja kooskõlas tavapärase ostuprotsessiga, seda nii nõukogu ja juhatuse liikmete kui tegevjuhtkonna ja valdkondlike juhtide tasandil.

 

2) TEEMA: UNIVERSAALNE KORRUPTSIOONIKAHTLUSE KÄITUMISJUHIS

Millest ja millal ning kuidas ja kellele oleks vajalik korruptsiooni kahtlustustest teavitada? Kuidas eristada pealekaebamist era ja/või avalikust huvist? Millised võivad olla mitteteavitamise ja/või varjamise tagajärjed töötajale/äriühingule/asutusele?

 

3) TEEMA: KORRUPTSIOON KUI OLULINE ÄRIRISK

Korruptsioonivastaste meetmete rakendamine äris. Kuidas ärieetika printsiipidega arvestamisel ja eetikakoodeksite abil saab vältida korruptsiooni ning vähendada korruptsiooniohtu?

 

4) TEEMA: RAHVUSVAHELINE ALTKÄEMAKSU KURITEGU JA SELLE ENNETAMINE

Rahvusvahelise korruptsiooni seadusandlik regulatsioon Eestis. OECD 2014 asjakohane raport. Era- ja avaliku sektori “vilepuhujate" kaitse korraldusest Eestis.


5) TEEMA: KORRUPTSIOON JA SELLE ENNETAMINE VENE ÄRIKULTUURIGA ORGANISATSIOONIDES

Eetika põhimõtted Eesti ja Vene ärikeskkonnas, praktika võrdlus ning toimivate korruptsiooni ennetavate meetmete valik ja rakendamine.

 

6) TEEMA: LIHTSAD MEETMED OSTU-MÜÜGI PROTSESSIS PETTUSTE ENNETAMISEKS JA KONTROLLIKS

Sisekontrollisüsteemi roll pettuste ennetamiseks ja avastamiseks. Olemasolevate sisekontrollisüsteemide peamiste nõrkuste näited. Ostu-müügiga seotud pettuste tüübid, indikaatorid ja allikad ning  nende efektiivse avastamise/kontrollimise näited.

 

7) TEEMA: SÕIT KÄSIPIDURIGA – ERASEKTORI KORRUPTSIOONI MÕJU ETTEVÕTTE KASVULE

Tavapärane äri või korrumpeerunud juht? Näiteid avalikust- ja erasektorist. Organisatsiooni kasvu pidurdavad varjatud tegurid. Mida saab teha juht olukorras, kus kõik teavad aga keegi ei räägi?

 

8) TEEMA: RIIGIKONTROLLI SOOVITUSED ERASEKTORI JA KOHALIKU OMAVALITVALITSUSE KOOSTÖÖ LÄBIPAISTVUSE SUURENDAMISEKS
Riigikontrolli poolsed korruptsiooni ennetamise kontrollimeetmed KOV tasandil. Kriitilisemad valdkonnad ja korruptsioonialtimad tehingud/toimingud. Läbi viidud auditite põhjal tehtud järeldused ja soovitused korruptsiooniriskide maandamiseks.

 

9) TEEMA: KORRUPTSIOONI PREVENTSIOONI KRIMINOLOOGILISED ASPEKTID
Arutletakse korruptsiooni kriminoloogilisest poolest, kuidas ja mis tingimustel see avaldub. Mida oleks vaja korruptsiooni preventsiooni ja tõkestamise seisukohalt olulise tähtsusega teada. See kõik oleks ka oluliseks vundamendiks parimate praktikate ja strateegiate väljatöötamisel.

 

10) TEEMA: UURIVA AJAKIRJANDUSE ROLL KORRUPTSIOONI OHJAMISEL

 

11) TEEMA: RAHVUSVAHELISED ERASEKTORI KORRUPTSIOONI TÕKESTAMISE METOODIKAD JA PRAKTIKAD

Tutvustatakse efektiivsemaid kasutusel olevaid metoodikaid ja praktikad erasektori korruptsiooni tõkestamisel. Käsitlust leiavad muuhulgas USA ja Suurbritannia korruptsiooni-vastase seadusandluse tulemusena tekkinud metoodikad ja praktikad.
 
12) TEEMA: ÄRIÜHINGU RISKIJUHTIMISE ROLL KORRUPTSIOONIJUHTUMITE ENNETAMISEL JA/VÕI PALJASTAMISEL
Praktiliste näidete ja kogemuste najal räägitakse kuidas ja milliseid meetmeid rakendada riskijuhtimise- ja sisekontrollisüsteemi kaudu pettuste- ja korruptsioonijuhtumite ennetamisel ja paljastamisel.

13) TEEMA: KARISTUSÕIGUSE UUED ARENGUD ERASEKTORI KORRUPTSIOONI KRIMINALISEERIMISE VALDKONNAS
Antakse ülevaade lähitulevikus planeeritavatest muudatustest seadusandluses, kus nähakse ühe täiendusena ette mitmed altkäemaksu koosseisud erasektoris. Arutleme antud meetmete mõjususele erasektori äri- ja majandustegevuse toimimise aususele ja eetilisusele ning teiselt poolt isikute kriminaalkaristuste kasvu võimalikku trendi.
 
14) TEEMA: ÄRIÜHINGU KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA JA PROGRAMM
Tutvustatakse ettevõtte korruptsioonivastast poliitikat ja programmi, nende eesmärke ja mõjusid nii ettevõttele kui selle töötajatele. Saame teada, mida kätkeb endas nn "00000" reegel ja mis efekti see on kaasa toonud ettevõtte äri- ja organisatsioonikuluuri arendamisel.
 
15) TEEMA: KORRUPTSIOONIJUHTUMEID ENNETAV PERSONALIPRAKTIKA
Antakse ülevaade: Milline võiks olla keskkond, kus on lihtne korruptsiooniohtu märgata ning selle teket tõkestada? Kuidas seda luua, kes peaksid koostööd tegema ja kes vastutama? Mida silmas pidada värbamisel, millised rutiinid aitavad suurendada töötajate huvide ja otsuste läbipaistvust, kuidas tekitada nulltolerantsi korruptsiooni suhtes?
 
16) TEEMA: UUE KORRUPTSIOONIVASTASE SEADUSE REGULATSIOONI SISU JA MÕTE
Mida mõeldakse ja käsitletakse uue seaduse kohaselt erasektori korruptsiooni all? Mis keelud ja piirangud on kehtestatud ning mis rikkumised, kus ja kuidas sanktsioneeritud?
 
17) TEEMA: KAS ÄRI VÕI KORRUPTSIOON?
Interaktiivne situatsiooniline ülevaade, mis on/ei ole korruptsioon tavalise Eesti ettevõtja pilgu läbi vs korruptsiooni seadusandlik tõlgendus.

18) TEEMA: ERASEKTORI KORRUPTSIOONIKURITEOD
Lühiülevaade hetke olukorrast: statistika, korruptsioonialtimad sektorid, tegevused ja valdkonnad, levinumad skeemid ning parim menetlus- ja kohtupraktika.

19) TEEMA: KAHJU HÜVITAMISE NÕUDED KORRUPTIIVSE KÄITUMISE KORRAL
Kahju tekkimise võimalused ning positsioonid hüvitisnõude esitamisel äriühingu- ja selle juhtorgani liikme korruptiivse käitumise korral. Eesti- ja maailmapraktika.
 

20) TEEMA: KORRUPTSIOONIRISKIDE MAANDAMINE PRAKTIKA ETTEVÕTTES/ASUTUSES
Milliseid meetmeid rakendada ettevõttes korruptsioonist tulenevate riskide minimeerimiseks.
 

Üheskoos õiglase ja turvalise majanduskeskkonna heaks!
 
Reigo Reimand
koolitusjuht

info@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73623
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks