Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Kasulikud viited

õigusaktid ja õigusloome


Eelnõude infosüsteem (EIS) - õigusaktide kooskõlastamine, istungile esitamine ja avalik konsultatsioon
Riigi Teataja - seaduste ja muu õigusloome otsingumootor

ESTLEX - õigusaktide infosüsteemi tasuta otsing
Tallinna õigusaktide register

 

EUR-Lex - Euroopa Liidu elektrooniline õigusaktide kogu ja otsing
Eesti ja EL õigusaktid eesti- ja ingliskeelses tõlkes

EL rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped
UNCITRAL - rahvusvahelise eraõiguse dokumendid ja kohtupraktika
 

kohtute registrid ja lahendid


Kohtulahendite register

Kohtuistungite otsing - I, II astme kohtuistungite ja kohtulahendite avalikult teatavaks tegemise aegade info
Riigikohtu lahendite otsing

Kohtute dokumendiregister ja juurdepääsupiiranguteta dokumendiregister
Euroopa Liidu Kohus - kohupraktika, kohtulahendite otsing (Euroopa Kohus, Üldkohus, Avaliku Teenistuse Kohus)
Digesta - kokkuvõtted riigikohtu lahenditest
 

õigusaktide ja juhendite tutvustus


Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 heakskiitmine (RT I 2008, 25, 165)
1. juulil 2011 kehtima hakanud Liiklusseadus (RT I, 17.03.2011, 21) ja seda tutvustav koduleht
Töölepingu seaduse e- käsiraamat

Rahvusvahelise õigusabi juhendmaterjal
 

kasutame ise ja soovitame kõigele e-riigi tooteid ja teenuseid

 

„Riigiportaal eesti.ee on turvaline internetikeskkond suhtlemiseks riigiga, pakkudes usaldusväärset informatsiooni ning e-lahendusi kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele.“
Riigiportaal eesti.ee teemad kodanikule
Riigiportaal eesti.ee teemad ettevõtjale
Riigiportaal eesti.ee teenused ametnikule
Vaata videotutvustusi: Uuendatud riigiportaali eesti.ee ja selle alajaotus Minu asjad

Sisene riigiportaali
eesti.ee logolt:
 


E-
Toimik - elektrooniline menetlusdokumentide register, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt.

Karistusregistri andmed - jõustunud kohtulahendite ja kohtuväliste menetlejate lahendite alusel andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta
 

ID-tarkvara võimaldab ID-kaardiga tõendada oma isikut elektrooniliselt - näiteks kasutada riigi või erinevate ettevõtete teenuseid veebi kaudu, dokumente digitaalselt allkirjastada ja krüpteerida.
 
ID tarkvara  - DigiDoc klient              DigiDoc Mis see on?            DigiDoc portaal
                                                 
                               
                                    ID-tarkvara kasutamise kohta leiad lisainfot siit
                                  ID-kaardi kasutamisel järgi kindlasti turvareegleid.

ID tarkvara lae alla  siit:                      

 

ohvriabi ja nõustamine

 

Ohvriabi Eestis - Kuriteoohvrite Toetamise Ühing, mis aitab kuriteoohvreid
MTÜ Eluliin - psühholoogiline kriisiabi, usaldustelefonid, pereteraapia- ja nõustamine
Lasteabi -  lastele ja lastega seotud isikutele esmane sotsiaalne tava- ja kriisinõustamine
Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS - vältimatu psühholoogilise abi nõustamine 
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 - tutvustav, ôpetav, rehabiliteeriv ja preventiivne materjal

 
üldharivad veebilehed ja materjalid


Kuriteoennetus - kõike kuriteoennetusega seonduvat tutvustav veebileht
Päästeteenistuse ohutusnõuanded - ennetusabinõu igaks elujuhtumiks
Ohutusportaal - Tehnilise Järelvalve Ameti valdkondlik info- ja nõuandeportaal

Mürgistusteabekeskus - Terviseameti mürgistusteabe alane infokanal


Noorte turvalisus Internetis - tugimaterjalid noortele, õpetajatele, hooldajatele
Lapsnetis - veebileht lapse turvaliseks käitumiseks internetis

Päriselt ka või? - veebileht noortele ja täiskavanutele, turvalisemaks nutiseadme kasutamiseks

Juhendmaterjal lapstunnistajatele kohtus - juhendmaterjal lastele, kes lähevad kohtusse andma tunnistusi
Peremeedia - õpetlik veebileht veebis ja meedias suhtlemiseks
Digitark - nõuandeblogi internetiturvalisuse ja e-suhtluse kohta

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus - tarbijavaidluste lahendamine EL territooriumil
DOLCETA - tarbijaharidusveeb, milles osalevad kõik 27 Euroopa Liidu riiki
Rahalised nõuded töösuhetes - Tööinspektsiooni teabepäevade infomaterjal
Töötasu arestimis skeem - valemite kogum,mille abil saab välja arvestada arestitava summa suuruse
 

kasulikud infolehed ja käsiraamatud


Teie õigused Euroopa Liidus - näitlik praktiline materjal EL kodaniku tarvis
Teie Euroopa - teie võimalus - praktiline teave ettevõtluseks Euroopas
Euroopast - lihtsalt - abi ja nõuanded seoses ELis elamise, töötamise ja reisimisega
Soome tööturu infokeskus - kasulik info Soomes elamise-, töötamise jm kohta

Finantsaabits - Rahaasjade korraldamise käsiraamat

Siseaudiitorite infoleht - Rahandusministeeriumi poolt välja antav siseauditi- ja sisekontrolli töötajatele suunatud infoleht

Töölepingu veebimentor - EVEA töölepingu veebikeskkond
Erasektori korruptsiooni ennetamise käsiraamat - ettevõtetele mõeldud korruptsiooni ennetamise juhendmaterjal
Liikluskindlustuse teenuse võrdlus - võimaldab kliendil võrrelda liikluskindlustuse teenust, s.h kindlustusmakset


valdkondlikku lugemist
 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri Juridica
Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri Radar  

 

sündmused


Politsei- ja Piirivalveameti operatiivinfo - igapäevane süütegude statistika ning sündmuste lühikokkuvõtted
 

kasulik info ja regisrid ettevõtluses/äris


Äriregistri teabesüsteem - info juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta
Äriregistri ettevõtteportaal - äriühingute registrikandmete ja majandusaasta aruannete esitamise e-keskkond
Äri- ja ettevõtluskeelud - isikute kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud
EL maksejõuetusregister - Euroopa e-õiguskeskkonna portaalvõimaldab teil otsida maksejõuetuid füüsilisi või juriidilisi isikuid järgnevates ELi riikides: Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Holland, Austria, Rumeenia, Sloveenia.
EMTA maksuvõlglaste otsing - maksude saldopäringud
Krediidiinfo päringud - tasuta firma lihtpäring jm tasulised teenused
Majandustegevuse register - ettevõtja otsing
E-kinnistusraamat - Eesti riiklik kinnistute register
Maksukalender 2014

 

muud kasulikud registrid
 

Dokumendi kehtivuse kontroll - dokumendi nr järgi dokumentide kehtivuse kontroll

Liikluskindlustuskaitse kehtivuse kontroll - Eesti sõiduki liikluskindlustuse kindlustuskaitse kontroll
Sõiduki taustakontroll - teave sõiduki osalemise kohta liiklusõnnetuses
Politsei leitud esemete register - siit võid leida enda kaduud või varastatud esemeid
 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks