Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Portaali kasutamistingimused

 

 

Registreerudes portaali kannatanuabi.ee kasutajaks kinnitate, et olete tutvunud käesolevate portaali kasutamise üldtingimustega (edaspidi "Tingimused") ning nõustute ja kohustute kõiki Tingimusi täitma.
 
Mõisted
 
Portaal – domeeni kannatanuabi.ee veebikeskkond, mis asub internetiaadressil https://www.kannatanuabi.ee;
Haldaja – Portaali omanik R.R. Konsultatsioonid OÜ, registrikood: 12020456, käibemaksu registrikood: EE101410463, aadressiga Tornimäe 5, Tallinn 10145; 
Kasutaja – Portaalis end kasutajaks registreerinud füüsiline ja/või juriidiline isik;
Ekspert – Portaali Kasutaja, kellega on sõlmitud Eksperdi leping; 
Juriidiline isik – äriühing, MTÜ, SA asutus/amet, organisatsioon vm kellega Ekspert on seaduslikult, õiguslikult, lepinguliselt või muul moel  seotud;
Seotud isik – Eksperdi profiiliga seotud Juriidiline isik või sama juriidilise isiku all Teenuseid pakkuv teine Ekspert;   
Klient – Portaali Kasutaja, kes on sõlminud Kliendilepingu ja saanud sellega õiguse tarbida Portaali vahendusel Ekspertide pakutavaid tasuta ja tasulisi Teenuseid (sh ja mitte ainult Nõustamisteenust ja/või Kaupu/tooteid);
Nõustamisteenus – Eksperdi poolt Portaalis, profiilil määratud valdkonna/teema põhiselt ja hinnatasemega, enda majandus- või kutsetegevuse käigus pakutav tasuline konsultatsioon (sh ja mitte ainult kõikvõimalik professionaalne ja erialane nõustamine ning abi ja oskusteave andmine jne); 
Kaup/toode – Eksperdi ja/või temaga seotud isiku poolt Kliendile pakutav kaup, toode, asi, ese, dokument jne; 
Teenus – kõik Portaalis pakutavad tasuta- ja tasulised teenused (sh Nõustamisteenus, Kaup/toode ja mitte ainult: e-konsultatsiooni andmine, dokumendi nõustamine/koostamine, hanke korraldamine, ekspertarvamuse pakkumine, teate avaldamine teadetetahvlil, foorumi- ja kommentaariumi kasutamine, uudiste-, artiklite- ja blogipostituste avaldamine, reklaami tellimine, kauba- ja toote eripakkumine jne);
Tellimus – Portaalis Kasutajate osalusel aset leidev Kasutajate vahelise Teenuse tarbimise tehingu (leping) sõlmimise protseduur, mille käigus sõlmitakse vastava pakkumise algatanud Eksperdi ning seatud eeltingimustele vastava ning sobivaima pakkumise välja valinud Kliendi vahel Nõustamisleping ja/või Müügileping või muu Teenuse osutamise leping;
Nõustamisleping – Portaali vahendusel sõlmitud Eksperdi ja Kliendi vaheline Nõustamisteenuse osutamise leping;
Müügileping – Portaali vahendusel sõlmitud Eksperdi ja Kliendi vaheline Kauba/toote või muu Teenuse ostu-müügi leping;
Tehing – kõik Portaali Kasutajate vahelised lepingulised suhted (sh ja mitte ainult Nõustamisleping, Müügileping, muu Teenuse osutamisega seotud leping jne).
 
1. Tingimuste kehtivus, ulatus ja tõlgendamine
 
1.1 Tingimused kehtivad kõikide Portaali Kasutajate ja Haldaja vaheliste ning Kasutajatevaheliste õigussuhete kohta. Samuti kõikide Teenuste ja Kaupade/toodete pakkumisel ja/või tarbimisel vastavalt Portaalis toodud tingimustele tekkivatele õigussuhetele;
1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad Kasutajatevahelisi suhteid Eksperdi leping ja Kliendileping. Samuti Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. 1.3 Haldajal on õigus Portaali arengust tulenevalt ning Teenuste parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada;
1.4 Muudatustest ja täiendustest Tingimustes teatatakse Kasutajale Portaalis asuva menüü "portaali kasutamine" kaudu. Tingimuste muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kasutajal võimalus tema õigussuhe Portaaliga pärast muudatuste või täienduste tegemist ühepoolselt üles öelda, teavitades sellest portaali Haldajat ja täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Portaaliga tulenevad kohustused;
1.5 Portaal ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Haldajale. Ilma haldajaga eelneva krijaliku kokkuleppeta, ei ole Kasutajal õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada või avaldada portaali lehekülgi muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks;
1.6 Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.
 
2. Portaali staatus
 
2.1 Portaal pakub tehnilist veebikeskkonda, kus Portaali Kasutajatel on võimalus vastastikku tarbida tasuta ja tasulisi Teenuseid, tutvustada ja pakkuda müügiks esitatud tingimustel Kaupu/tooteid ning võimalust kasutajatevaheliste lepingute sõlmimiseks;
2.2 Kasutaja kasutab Portaali täielikult omal vastutusel. Portaal ei vastuta Kasutajate poolt Teenuste tarbimise käigus vahetatava, Portaali meediumi kanalites ja nende kommentaarides ega muu Kasutajate poolt sisestatud ja/või saadud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Portaali kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise või võtmise eest;
2.5 Haldaja jätab endale õiguse teha muudatusi Portaali kujunduses ja sisus, lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.
 
3. Kasutaja kohustused ja kinnitused
 
(a) Kasutaja kohustub:
3.1 Mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks;
3.2 Tasuma tarbitud Teenuste ja Kaupade/toodete eest esitatud tingimuste kohaselt;
3.3 Tagama, et Portaali kasutamisel Kasutaja poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (failid, programmid, elektronposti saadetised jne) ja Kasutaja kontaktandmed (nimi, telefoninumbrid, elektronposti aadress jne):
3.3.1 ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
3.3.2 ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega Kaupade/toodete kohta;
3.3.3 ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;
3.3.4 ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega;
3.3.5 ei ole vastuolus heade kommetega;
3.3.6 ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist, mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kasutaja poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
3.3.7 Kasutaja kodulehekülje URL-i ja kõikvõimaliku reklaami lisamine Portaali, on lubatud ainult Haldajaga lepingulistes suhetes olevatele Kasutajatele, kokkulepitud tingimustel ja mahus;
3.4 Hoidma Portaali kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama;
3.5 Informeerima koheselt kasutajatuge Portaali kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või selle ekslikust sattumisest kolmandate isikute valdusse.
 
(b) Kasutaja kinnitab iga tehingu tegemisega Portaalis:
3.6 et on kas:
3.6.1 vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik; või
3.6.2 seaduse kohaselt registreeritud juriidiline isik (esindaja kaudu), mille esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Portaali kasutamiseks, tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;
3.7 Et täidab kohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.- 3.10. toodud kohustusi;
3.8 Et on teadlik, et kõik Tehingud (leping) sõlmivad Kasutajad omavahel ilma Portaali sekkumiseta ning Kasutajad ise vastutavad selliste lepingute täitmise ja/või täitmata jätmise eest;
3.9 Et Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Portaali tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on ja iga konkreetse tehingu puhul selle osapoolega kokku lepitakse;
3.10 Et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Portaalil on Tingimuste p.-s 4.6 fikseeritud juhtudel õigus edastada Portaali poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Portaal on Kasutajalt Portaali registreerumisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamise käigus.
 
4. Kasutajatevaheliste tehingute üldtingimused
 
4.1 Portaali Teenuste kasutamine eeldab Kasutajaks registreerumist, kasutajakonto autentimist ja lepingu tingimustega nõustumist. Portaali Teenuste kasutamine toimub kooskõlas käesolevate Tingimustega ning vastavalt Portaali kasutamisjuhistele ja/või -juhenditele.
4.2 Kasutajad saavad Portaalis Teenuseid osutada ja tarbida üksnes kehtiva lepingu (Eksperdi leping, Kliendileping) alusel. Lepingud loetakse sõlmituks, kui vastav Kasutaja annab Portaalis lepingutingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse.
4.3 Kõikide Kasutajatevaheliste lepingute osapoolteks on üksnes Kasutajad ja Haldaja vastutus nende lepingute alusel on välistatud.
4.4 Teenuste lepingute sõlmimise hetkeks loetakse Kliendi poolt Portaalis Eksperdi poolse pakkumusele nõustumise andmist ja/või vastava Tellimuse esitamist ning ostuhinnale vastava makse sooritamist internetipanga vahendusel Haldaja arvelduskontole, kui esitatud tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.
4.5 Pakkumise ja Tellimuse esitamise kohta salvestatakse Portaali Kasutajate profiili valikmenüüs „teenuse tellimine“ järgmised andmed (unikaalne ID, pealkiri, kirjeldus, valdkond, tellimise aeg, tähtaeg). Tellimust on võimalik avada ka detailvaates. Tellimuse ja selle andmete alusel ning esitatud tingimustel saab Klient Portaali vahendusel ostetud Teenuseid Portaalis ja/või Eksperdi juures tarbida või omandada. Eksperdi juures Teenuse kasutamiseks, peab Klient avaldama koha peal Tellimuse kinnituse väljatrükina paberil, koos õigustatud isikut- ja Teenuse identifitseerimist võimaldavate andmetega.
4.6 Teenuste osutamine Portaalis toimub osapoolte andmevahetuse (üldjuhul küsimuste ja vastuste kirjaliku sisestamise ja failivahetuse) teel, Portaali kasutajakonto postkasti „Minu Postkast“ ja kasutajakontoga seotud e-posti vahendusel. Teenuste osutamise tingimused ja muud olulised asjaolud, lepitakse kokku Portaalis Tellimuse esitamise eelsete läbirääkimiste käigus. (Portaalis eelnev küsimuste-vastuste vahetamise võimalus).
4.7 Kasutajad saavad enda tehingute rahalist ülevaadet vaadata igal ajal enda kasutajakonto valikmenüüs „seaded ja lisateenused“ ja „maksete ajalugu“ alt.
4.8 Tarbijad saavad seadusest tulenevalt teostada sidevahendi abil sõlmitud Kauba/Toote tehingutele taganemisõigust 14 päeva jooksul alates Kauba/toote kättesaamist.
4.9 Kasutajatevaheliste tehingute käigus vastastikku vahetatud informatsioon, mille saladuses hoidmise vastu on teisel poolel eeldatavalt põhjendatud huvi, käsitletakse konfidentsiaalsena.
4.10 Tehingu osapooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. Poolte vastutus kohustuse rikkumisel on piiratud otsese varalise kahjuga.
4.11 Teenustega seotud lepingud on oma olemuselt tähtajatu. 
 
5. Haldaja õigused ja kohustused
 
5.1 Haldaja kohustub kohaselt teavitama Kasutajat Tingimuste muudatustest Portaalis;
5.2 Haldaja on õigustatud omal valikul, kas piirama või tühistama Kasutaja Portaali kasutamisõigust juhul, kui:
5.2.1 Kasutaja ei täida kohaselt Tingimuste ja/või lepingute järgseid kohustusi;
5.2.2 Kasutaja Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad;
5.2.3 Kasutaja on esitanud Portaali kasutajaks registreerumisel või Portaali kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
5.3 Haldaja on igal ajal õigustatud Portaali ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama;
5.4 Haldaja, on igal ajal õigustatud jälgima Portaalis toimuvat tegevust, sealhulgas, kuid mitte ainult, jälgima Portaali Kasutajate poolt tehtavaid tehingu pakkumisi ja nõustumise andmisi. Portaal võib teha uurimusi, kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid;
5.5 Haldaja on igal ajal õigustatud eemaldama Portaalist selle Kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Samuti on Haldaja igal ajal õigustatud tegema Portaali parema kasutamise huvides Portaali piires andmete ümberpaigutusi sh Kasutajate poolt sisestatud pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu;
5.6 Informatsiooni, mida on Kasutaja Portaali registreerumisel ja Portaali kasutamise käigus küsitud ja/või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamise teel, kasutatakse Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Portaal ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Portaal endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega, eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Portaali ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks, andmetevahetus sellise usaldusväärse partneriga.
 
6. Muud sätted
 
6.1 Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Portaali vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte;
6.2 Portaali kasutamisest tulenevad Haldaja ja Kasutaja või Kasutajate omavahelised vaidlused püütakse ennekõike lahendada läbirääkimiste ja kompromissi leidmise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kehtivaid seadusandlike võimalusi kasutades või lahendab vaidluse Harju Maakohus;
6.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Portaali vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
 

 

 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks