Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Kliendid

Portaali kasutajate/klientide sihtgrupiks on nii eraisikud, äriühingud kui kolmas sektor. Samuti erinevad riiklikud- ja kohaliku omavalitsuse asutused, institutsioonid, organisatsioonid ja ühendused.

 

Oleme Teile abiks, kui näiteks:

 • vajate kiiret ja taskukohast abi või nõuannet mõnes õigus- turva- või julgeoleku küsimuses
 • soovite eraisikuna tagada enda ja oma pere turvalisuse ja/või oma vara kaitse 
 • vajate ettevõtluse-, äritegevuse- ja/või omanikukaitse alast nõustamist
 • olete eraisikuna sattunud kuriteo ohvriks ja soovite konkreetseid tegevusjuhiseid
 • olete sattunud mõne muu õigusrikkumise ohvriks ja ei tea kuidas olukorras käituda/toimida
 • Teie ettevõte on saanud kannatada pettuse, varavastase-, majandus- või muu kuriteo läbi
 • tahate preventiivselt maandada kõikvõimalikke kahjudega seonduvaid riske tulevikus
 • vajate operatiivset kas avaliku- või erasektori poolset abi tekkinud ohuolukorraga toimetulekuks
 • soovite teavet õigus- ja justiitsorganite poole õige pöördumise ja nendega suhtlemise kohta
 • soovite oskusteavet enda õiguskaitse ja turvalisuse tagamise võimaluste kohta nii Eestis kui välisriigis
 • soovite infot ja teavet kõikvõimaliku kuriteo-, ohu- ja turvalisuse ennetustegevuse kohta
 • tahate ennast kurssi viia valdkondliku parima praktikaga
 • soovite edendada riigi- ja erasektori paremat vastastikust koostööd õiguskorra-ja turvalisuse tagamisel

Kui olete valmis võtma kasutusele meie professionaalide soovitatud asjakohased meetmed ja abinõud ning tegema selleks ka optimaalsed kulutusi, siis saame tagada Teile võimalikult efektiivse:

 • rikutud õiguste jaluleseadmise
 • õiguskaitse- ja justiitsorganite või muu eriala eksperdi asjakohase abi
 • nii enda isikliku- kui ettevõtte õiguste ja vara säilimise ning kaitse
 • Teilt seadusevastaselt omandatud ja/või võõrandatud(varastatud) vara tagasisaamise
 • või tekkinud kahjude väljaselgitamise ja/või kohase hüvitamise protsessi


Üheskoos era- ja avaliku sektoriga panustame igati üldise avaliku korra ja turvalisuse tagamisse. Toetame igati õiguskorda ja õigususrikkumiste vastast koordineeritud ja laiapõhjalist tegevust ning vähendame seeläbi õigusrikkumiste ja nendega vahetult seotud kannatanute arvu.  

 

Portaalis jagatav oskusteave, informatsioon ja pakutavad teenused on suunatud just kliendi riivatud õiglustunde võimalikult efektiivsele taastamisele. Esmatähtis siinjuures on isikute vaimse- ja füüsilise turvatunde ning varaliste õiguste efektiivne kaitse tagamine ja/või õigusrikkumiste eelse olukorra võimalikult kiire taastamine. Olulisel kohal teenuste pakkumise juures on klientidele suunatud ennetustegevusel.

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks