Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Kommentaariumi reeglid

 

kommentaariumi  hea tava lepe

1. Hea tava kohane kommenteerimisvõimalus Portaalis on demokraatlik ilming ning kommentaarid ühiskonna vabaks võimaluseks diskuteerida erinevatel teemadel.
 
2. Portaali juurde loodud kommenteerimisvõimalusi ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena. Avaldatud arvamused on Kasutajate seisukohad ning kajastavad nende isiklikke üldsuse- ja ühiskonna kohta levivaid arvamusi, mille sisu eest Portaal ei saa vastutada.

3. Arendamaks ühiskonnaliikmete vastutustunnet peavad Kasutajad kommenteerides tunnetama vastutust oma sõnade ja tegude eest, mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele ning rikuvad ja riivavad teiste isikute õigusi või on nende au- ja mainet kahjustavad.

4. Hea tava kohaselt:

4.1. Kustutatakse Portaali kommenteerimise keskkondadest kommentaarid, mis sisaldavad roppusi, õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale. Levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid, on vastutustundetud ning  avaldavad ebameeldivat kõrvalmõju teistele osapooltele;

4.2. Heale tavale mittevastav kommentaar kustutatakse mõistliku aja jooksul, selle avastamisest või Portaalile selle kohta teate esitamisest; kommenteerija jääb vastutavaks nii kustutatud kui jätkuvalt avaldatavate sarnaste hea tava vastaste kommentaari eest;

 

4.3. õiguskaitse ja/või justiitsorgani nõudel, antakse välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta Haldajal; samuti  võidakse rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP aadressi blokeerimine, pädevatele organitele teatamine);

4.4 kehtiva seadusandluse ja hea tava nõuete järgimise tagamiseks, tuleb kommentaariumi kasutamiseks ennast Portaali kasutajaks registreerida;

5. Teata sobimatust kommentaarist.
Sobimatu kommentaari avastamisel palume sellest koheselt teavitada Portaali kasutajatuge. Selleks on iga kommentaari küljes vastav nupp "Teata sobimatust kommentaarist". Haldaja ja/või selleks volitatud isik vaatab laekunud teated läbi ja reageerib vastavalt, kommentaari kas kustutades või heaks kiites. Laekuvaid teateid jälgitakse regulaarselt ja kõrvaldatakse reegleid eiravad kommentaarid esimesel võimalusel. Esmajärjekorras tegeletakse kasutajaid isiklikult puudutavate kommentaaridega.


6. Haldaja võib kommentaariumi kohta kehtestada täiendavaid reegleid, millest teavitab Kasutajaid Portaalis. 

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks