Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Põhimõtted

Portaali eksperdid tagavad kliendi õiguskindlust ja turvalisust piisava hoolikuse ning kvalifikatsioonile ja/või kutsele kohase professionaalsusega. Eksperdid vastutavad lepingu täitmisel esitatud informatsiooni õigsuse eest, osas mis seondub Kliendi poolt esitatud ja teatavaks saanud informatsiooniga. 

Klientide teenindamisel lähtuvad eksperdid ametile ja/või kutsele kehtestatud normidest (standarditest) ja eetilistest nõudmistest. Nende puudumisel järgitakse kliendisuhetes lisaks lepingulistele kohustustele ja vastutusele, vähemalt järgnevaid põhiväärtusi ja eetilisi nõudmisi:

  • Professionaalsus - lahendusi leitakse probleemipõhiselt ning teadmiste- ja kompetentsipõhiselt, teenuseid osutatakse  parima võimaliku tulemuse saavutamise nimel 
  • Usaldusväärsus -  klientide teenindamisel ollakse põhimõttekindlad, objektiivsed ja diskreetsed, tagades teabevahetuse konfidentsiaalsuse
  • Ausameelsus - teeninduspõhimõteteks on eelkõige seaduslikkus, ausus ja õiglus
  • Koostöö - lähtudes ennekõike Kliendi subjektiivsest huvist, tagatakse missiooniteadliku ja avatud suhtlemise läbi vastastikku motiveeritud ja lojaalne teenusepakkumine
  • Inimlikkus - kliendisuhtes ollakse hoolivad, abivalmis ja tolerantsed
Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks