Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Teadetetahvel

Siseauditi praktikum KOV siseaudiitoritele ja sisekontrolöridele

Toimumisaeg 10:00 15.10.2013 - 17:00 16.10.2013
Sisu

Siseauditi praktikumi raames tahame kohalike omavalitsuste siseaudiitoritele vahendada rohkelt praktilisi kogemusi, mis oleks rakendatavad igapäevatöös. Kursuse käigus käsitletakse kogu siseauditi protsessi alates tegevuse planeerimisest ning lõpetades auditi tulemuste esitamisega.

 

Siseauditi praktikumi peamine eesmärk on anda siseaudiitoritele kindlust auditi planeerimise, auditi toimingute läbiviimise, tööpaberite vormistamise ning auditi tulemuste esitlemise osas. Selleks kinnistatakse teoreetilised teadmised praktiliste ülesannete lahendamisega ning nende tulemuste läbiarutamisega töögruppides. Kursus toetab osaliselt siseaudiitorite ettevalmistust kutseeksami sooritamiseks.


Kursuse lektorid vastavad igat siseaudiitorit igapäevaselt puudutavatele küsimustele nagu näiteks:

 • Kuidas määratleda auditite ja muude töövõttude suhe siseauditi tööplaanis?
 • Kuidas auditi programmi läbiarutamine valitsuse ja revisjonikomisjoniga võib mõjutada auditi lõpptulemust ja aitab hoida kokku siseauditi ressurssi?
 • Miks on vajalik auditeeritava valdkonna eelhindamine (riskide hindamine)?
 • Mis on põhilised vead, miks ei püsita planeeritud auditi ulatuses ja ajagraafikus?
 • Miks ja kuidas koostada auditi tööpabereid ja toimikut?
 • Kuidas koostada auditi aruanne, mis arvestaks sihtgruppide ootusi ning annaks lisandväärtust kohalikule omavalitsusele?
 • Kuidas vältida enimlevinuid vigu aruande koostamisel, selle kooskõlastamisel auditeeritavaga ning esitamisel valitsusele/volikogule?
 • Kas auditi aruanne peaks olema kättesaadav KOV elanikele?


Praktikum on eelkõige suunatud kohalike omavalitsuste siseaudiitoritele, sisekontrolöridele ja revidentidele, kuid oodatud on ka KOV volikogu revisjonikomisjoni ja auditikomitee liikmed.

Päevakava, 15. oktoober

 

9.30 - 10.00 Hommikukohv, osalejate registreerimine
 

10.00 – 12.00  Auditi ja kontrolli raamistik

 • Siseauditi tegevust reguleerivad õigusaktid
 • Siseauditi roll juhtimiskontrollis. Siseaudiitori koostöö revisjonikomisjoni või auditikomiteega
 • Erinevad auditiliigid
 • Nõuandva tegevuse läbiviimine ning erinevused kindlustandvatest töödest.
 • Auditialase tegevuse pika- ja lühiajaline planeerimine.
 • Tegevuse aruandlus ja koondarvamused (tegevusaruanne, siseaudiitori aruande majandusaasta aruande juurde);


12.00-13.00 Lõuna


13.00 – 15.00 Revisjonikomisjoni või auditikomitee töökorraldus

 • Kontrolli ulatus (seaduslikkuse kontroll; finantsarvestuse ja -aruandluse kontroll; otstarbekuse ja sihipärasuse kontroll)
 • Arvamuse andmine majandusaasta aruandele
 • Volikogu roll revisjonikomisjoni töö suunamisel
 • Kontrollikava koostamine
 • Kontrollitulemuste esitamine volikogule, nende realiseerimine ja järelkontroll
 • Kontrollitulemuste avalikustamine ja suhtlemine avalikkusega
 • Auditikomitee ülesandeid täitva revisjonikomisjoni kohustused seoses siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ja välisaudiitori tööga


15.00-17.00 Auditi/kontrolli planeerimine

 • Auditi programmi koostamine
 • Töövõtu riskide hindamine
 • Auditi ulatuse määramine
 • Sobilike audititehnikate valimine (erinevate audititehnikate tugevad ja nõrgad küljed)

 

Päevakava, 16. oktoober
 

9.00–13.00 Auditi toimingute läbiviimine

 • Siseaudiitori koostöö auditeeritavaga
 • Valimite moodustamine
 • Siseauditi tööpaberid
 • Audititehnikate rakendamine ja tõendusmaterjali kogumine


Töögruppides viiakse läbi:

 • Auditi fookuse seadmise harjutus,
 • Auditi programmi koostamise harjutus.


13.00 – 14.00 Lõuna


14.00–17.00 Auditi lõpparuande koostamine. Auditi tulemustest teavitamise protsess.

 • Siseauditi aruannete struktuur
 • Auditi käigus kogutud informatsiooni esitamine lõpparuandes
 • Lõpphinnangu andmine
 • Siseauditi tähelepanekute kooskõlastamine auditeeritavaga
 • Auditi tulemuste tutvustamine
 • Auditi tulemuste avalikustamine
 • Auditi soovituste täitmise seire


Kursuse viivad läbi Siiri Antsmäe (CGAP, Siseaudiitor.ee auditi juht) ja Elsa Leiten (Tartu Ülikooli siseauditi juht).

Siiri Antsmäel on on 7-aastane siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist, töötades siseauditi juhina Kaitseväes ja Siseministeeriumis. Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning olnud alates 2007. aastast koolitajaks erinevatel raamatupidajatele kui siseaudiitoritele mõeldud koolitustel tehes koostööd Raamatupidaja.ee, Äripäeva AS jt. Siiri omab nii CGAP kui avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetunnistust.


Elsa Leiten on siseaudiitori kutsealal töötanud erinevates avaliku sektori asutustest, sh Viljandi Linnavalitsuses, ning on nii Eesti Siseaudiitorite Ühingu kui Kohalike Omavalitsuste Siseaudiitorite Liidu liige. Elsa on  ka  rahandusministeeriumi nõuandva organina tegutsevas siseaudiitorite kutsekomisjoni liige. Ta on läbinud siseaudiitorite sisekoolitajate programmi ning viinud läbi koolitusi ka teistele sihtgruppidele (Tartu Ülikoolis, Siseaudiitor.ee ja Addenda koolitustel).

 

Registreermise info ja ingimused:

Grupi suurus:
tulenevalt kursuse suunitlusest oleme planeerinud maksimaalseks osalejate arvuks 26 inimest.

Toimumiskoht: SA Teaduskeskus AHHAA, Sadama 1, TARTU

Osavõtutasu: kohalike omavalitsuste ametnikele ja revisjonikomisjoni või auditikomitee liikmetele 110 eurot, teistele 190 eurot.

Koolitusel saab osaleda ka Töötukassa koolituskaardi alusel.        

Osavõtutasu sisaldab:  koolitusmaterjale, kohvi- ja lõunapause, Eesti Siseaudiitorite Ühingu (IIA Estonia) tunnistust.  

Viimane registreerimise päev: 10. oktoober 2013

Tasumine arve alusel peale registreerimist.

Loobumine: kui loobutakse enne 10. oktoobrit 2013. tagastatakse 80% osavõtumaksust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.


Lisateave ja koolitusele registreerumine:  e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee

Asukoht

SA Teaduskeskus AHHAA, Sadama 1, TARTU
Vaata juhiseid kuidas kohale tulla:


«Tagasi