Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Uudised

30. juuni 2012

Täna on majandusaruannete esitamise tähtaeg

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) tuletab kõigile ettevõtjatele meelde, et 30. juuni on majandusarannete esitamise tähtaeg neil, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga. 

Aruande saab elektrooniliselt esitada otse Ettevõtjaportaalis
 Ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkond on majandusaasta aruannete elektrooniliseks esitamiseks loodud lahendus, mis on kasutatav ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisenedes.

Aruandluskeskkonnas saab koostada nii põhiaruanded kui lisad, lisada täiendavaid lisasid ja dokumente, allkirjastada digitaalselt või välja printida ja allkirjastada paberil ning ka vandeaudiitoril on võimalik vandeaudiitori aruanne koostada ja kinnitada elektrooniliselt.

Kõikvõimalikku lisainformatsiooni leiate RIK koduulehel

 

Kasulikku infot 2011. aasta aruande koostamiseks
 

Kasutajate tagasisidest lähtuvalt on süsteemis tehtud mitmeid uuendusi ja täiendusi, et aruande esitamine mugavamaks muuta.

 

 • Ühingud, kelle majandusaasta periood lõpeb 2011. aastal või hiljem, peavad kogu aruande koostama eurodes. E-aruandluskeskkond võimaldab võrdlusperioodi arvnäitajaid konverteerida ametliku eurokursi alusel eurodesse. Pärast arvnäitajate eurodesse konverteerimist tuleb kindlasti võrdlusperioodi näitajad üle kontrollida ning vajadusel teha parandusi. Aruanne tuleb esitada täiseurodes.
 • Süsteem täidab automaatselt nullidega lahtrid, kus aruandeaastal ei ole andmeid, aga võrdlusperioodil on (ning vastupidi).
 • Samuti võimaldab süsteem lisa numbrite automaatset täitmist.
 • E-aruandluskeskkond võimaldab aruannet allkirjastada digitaalselt või laadida üles paberil allkirjastatud ja skaneeritud majandusaasta aruande. Uuendusena on paberkandjal allkirjastamise puhul lisandunud võimalus laadida üles ainult kinnituste leht.
 • Kasumi jaotamise, kahjumi katmise ettepaneku ning otsuse vorme saab valida ning ka täita pärast allkirjastamist, aruande esitamise etapis.
 • Täiendavate lisade täitmise võimalus on toodud aruande koostamise etappi. Täiendavaid osasid on aruandele võimalik lisada aruande esitamise etapis. Seda näiteks ühingutel, kes peavad koos aruandega esitama revisjonikomisjoni otsuse.
 • 2012. aastast on lihtsustunud mittetulundusühingute nullaruande esitamise protsess.
 • Uuendused aruande esitamisel ootavad ees ettevõtjaid, kellele varasemalt raamatupidamise seaduse § 62 lõikega 11 sätestati erandid taksonoomia ja taksonoomia vormide kasutamisel majandusaasta aruande koostamisel.
 • IFRS aruande esitajatel on võimalus täita kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorme, kui need on aruande esitajale sobivad. Alles jääb ka PDF-aruande üleslaadimise võimalus.
 • Finantsteenuse osutajatele on koostatud kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vormi täiendus. Täiendus hõlmab ennekõike erinevat kasumiaruande vormi ning sellega seotud lisasid. Finantsteenuse osutajale on täiendatud vormi kasutamine vabatahtlik ja mittesobivuse korral võib majandusaasta aruande esitada ka PDF-formaadis.
 • Konsolideerimisgrupi aruande esitajatele on loodud uued taksonoomia vormid. Ka konsolideerimisgrupile on taksonoomia vormide kasutamine vabatahtlik ning nende mittesobivuse korral võib majandusaasta aruande esitada PDF-formaadis.
 • Taksonoomia vormid on loodud ka likvideerimis- ja lõpparuande esitajatele, nende vormide kasutamine on aruande koostajale kohustuslik.
 • Riigiraamatupidamiskohustuslaste andmed tulevad saldoandmike infosüsteemiga liidestamise tulemusena automaatselt e-aruandluskeskkonda üle. Aruandluskeskkonnas on võimalik koostada majandusaasta aruanne eeltäidetuna selle info osas, mis on saldoandmike andmebaasist üle kantud.
 • Näita Kes saavad aruande elektrooniliselt esitada
 • Juurdepääs majandusaasta aruande ja lisade elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse: juhatuse liikmele, täisosanikule, esindusõiguslikule usaldusosanikule, filiaali juhatajale, likvideerijale või pankrotihaldurile.
 • Samas võib esindusõiguslik isik aruande sisestamiseks ja esitamiseks anda õiguse näiteks raamatupidaja(te)le. Raamatupidaja saab sisestada andmed, hoida silma peal aruande allkirjastamisel ja jälgida, millal audiitor järeldusotsuse allkirjastab. Kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, saab raamatupidaja, kellele on antud ka esitamise õigus, aruande registrile esitada.
 • Juhatuse liikmel on võimalus vandeaudiitor lisada enne aruande koostamist, et ta saaks andmete sisestamist jälgida, koostamise ajal või ka alles siis, kui kõik esindusõiguslikud isikud on oma allkirjad aruandele andnud.
 • Näita  Elektroonilise esitamise eelised
 • Ettevõtjale on loodud ühtne aruandluskeskkond, mis teeb andmete sisestamise ja edastamise mugavamaks, sest kõikide nõutud andmete esitamiseks on olemas üks kindel koht, vorm ja viis.
 • Elektroonilise esitamisega lihtsustub aruandluskorraldus ning väheneb andmete dubleeriv esitamine.
 • Esitatud aruandlusandmed on kvaliteetsemad, paremini võrreldavad ja kiiremini kättesaadavad. Võimalik on rahvusvaheline infovahetus.
 • Mittetulundusühingud saavad esitada aruanded sama keskkonna kaudu registrile, kus nad registreeritud on.
 • Näita E-aruandluskeskkonna etapid
 • Esimene ehk aruande koostamise etapp võimaldab määrata aruandlusperioodi, valida ja täita põhiaruanded ning lisad või tuua andmed keskkonda üle xbrl-faili üleslaadimise abil.
 • Täiendamise etapis saab muuta või täiendada eeltäidetud tiitellehte, sisestada tegevusaruande andmed ja koostada allkirjastamisele minev aruandefail.
 • Aruande allkirjastamiseks on e-aruandluskeskkonnas kaks võimalust- valida saab digitaalallkirjastamise või paberil allkirjastamise ja skaneeritud faili üleslaadimise vahel.
 • Raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli etapis saab juhatuse liikme poolt määratud vandeaudiitor e-aruandluskeskkonnas koostada ning allkirjastada vandeaudiitori aruande ning selle digitaalselt allkirjastada.
 • Aruande registrile esitamisele eelneb äriühingute puhul kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse vormide täitmine. Peale aruande registrile saatmist saadetakse ettevõtte e-mailile esitamist kinnitav kiri.


Aruandlusandmete kontrollimine
 

E-aruandluskeskkond kontrollib kogu aruande koostamise jooksul seda, kas kohustuslikud vormid ja väljad saavad täidetud, kui ka põhiaruandeid ja lisasid omavahel. Lisaks keskkonnas olevatele kontrollidele vaatab esitatud aruanded üle ka registriosakond ehk Äriregister. Juhul kui registriosakond leiab, et aruannet on vaja täiendada või esitaja ise soovib seda peale registrile saatmist korrigeerida, saab e-aruandluskeskkonnas esitada kordusaruande.

Kordusaruande esitamisel annab portaal eeltäidetuna ette kõik andmed, mis kasutaja on eelmisel aruande koostamisel sisestanud ja võimaldab nende täiendamist/muutmist.

 

Elektroonilise majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel on abiks portaali tehniline kasutajatugi:
669 6609, rik.ekanded@just.ee
 

Allikas:

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid

Telli e-konsultatsioon
Telli dokument
Hakka eksperdiks