Kasutajatugi:
Skype: kannatanuabi
Keskkonnaga liitumiseks
registreeruge kasutajaks!

Artiklid

kannatanuabi.ee portaal korraldas kuriteoohvrite toetamise päeval konverentsi

Valdkond: Varia    Avaldaja: KA meeskond    Keel: eesti    ID: 46

Euroopas tähistatakse kuriteoohvrite päeva alates 1980ndatest ja Eestis alates 1995. aastast. Päeva põhieesmärk on juhtida tähelepanu kuriteoohvritele. Ühelt poolt tuletatakse meelde riigi kohustused kannatanute igakülgsel abistamisel ja nende õiguste eest seismisel. Kuid vähemtähtis pole ka kogu ühiskonna vastutustunde roll, hoolimaks ja mõistmaks kuriteoohvreid – pole meist ju keegi 100% kaitstud võimalike pahatahtlike rünnete eest.


Statistilised uuringud näitavad, et igal aastas langeb Eestis kuriteo ohvriks enam kui 250 000 inimest, mis on ligi veerand täisealisest elanikkonnast. Erinevad ohvriuuringud näitavad, et tegelik kannatanute arv on aga oluliselt suurem, kuna tihtilugu jäetakse toimepandud kuriteost korrakaitseorganitele teatamata. Põhjustatud on see kas lootusetusest kurjategijat tabada, sooviga säästa oma niigi piiratud ajaressurssi, mille tingivad erinevad võimalikud menetlustoimingud. Samuti võib see olla tingitud ka mõningasest usaldamatusest ja ebausust õiguskaitseorganite võimekusse. Sellises olukorras peame leppima paratamatusega, millal ise kannatanuna või tema lähedasena kas abi või asjakohast tuge vajame.

 

Eestis on kuriteoohvritele pakutud organiseeritud kujul toetust viimase 15 aasta jooksul mitmete kodanikualgatuslike ühenduste kaudu. Riiklik ohvriabisüsteem loodi 2006.aastal. Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu “Ohvriabi” seisukohast on:  „Turvalisuse tagamine on  riigi ja organiseerunud ühiskonna ülesanne. Iga kuriteoohver kogeb sügavat ja õigustatud pettumust süsteemi, millest saab teda üle aidata vaid õigeaegne, hooliv ja asjatundlik abi. Ohver vajab kindlasti tekitatud kahjude hüvitamist, juriidilist ja sotsiaalset nõu ning toetust, ent peamiselt lööb kuriteo kaudu kõikuma selle läbi kannatada saanud isiku mina-pilt, enesehinnang ning usaldus ja usk headusesse ning õiglusesse. Enam kui materiaalne toetus on just emotsionaalne ja hingeline abi osutunud ohvrite suurimaks vajaduseks.“

 

Riigi kodanikuna on mul täna hea tõdeda, et juba pikemat aega toimib Eestis sümbioosis riigi- ja kodanikualgatuslike ühenduste  integreeritud tegevuste kaudu ja toel laiapõhjaline ohvriabi süsteem. Selge on aga ka see, et lisaks hästi toimivale hingeabi süsteemile, vajame kiiremas korras ka reaalseid ja praktilisi tegevusjuhiseid kuidas kannatanuks sattumise olukordi tulevikus ennekõike vältida. Samuti on vajalikud juhised kuidas aegajalt juhtuvate keeruliste olukordadega kas professionaalide abil või ka omal käel paremini toime tulla.

Kannatanuabi.ee portaal keskendubki oma tegevuses just pigem sellele, mida kannatanu saaks valdkondlike ekspertide kaasabil enda riivatud õiglustunde taastamise ja turvalisuse tagamiseks ise ära teha. Oluline siinjuures on abivajaja valmidus võtta kasutusele asjakohaseid meetmeid ning samuti teha selleks optimaalseid ja mõistlike kulutusi. Portaali põhitegevused seonduvad üldises plaanis õigusabi- ja nõustamisteenuste ning sellega kaasnevate erinevate juriidiliste toimingute ning valdkondlike teenuste/toodete müügi vahendamisele. Oluline roll on igakülgsel ennetustegevusel, parima praktika jagamisel ja vajaliku ekspertteenuste osutamisel ning spetsiifiliste koolituste korraldamisel. Samuti tagatakse ekspertide ja koostööpartnerite kaasabil vahetu ja operatiivne teenusepakkumine igapäevaelus ettetulevate keeruliste olukordade ja/või tekkinud probleemidega toimetulekuks. Portaali kaasabil leitakse  sobilikumad ja parimad vahendid ning meetodid nende võimalikult efektiivseks lahendamiseks.

 

Portaali eesmärgiks on tegutseda üheskoos kõigi kannatanute igakülgse õiguskindluse ja turvalisuse tagamise nimel. Koostöös era-, avaliku ja kolmanda sektori valdkondlike ekspertidega tagatakse kõigile kannatanutele võrdne ja usalduslik kohtlemine ning seeläbi nende õiglus- ja turvatunde võimalikult efektiivne taastamine. Selle saavutamiseks:
- koondatakse kannatanute  õiguste ja vabaduste kaitse ning selle tagamise võimaluste ja abinõude kohta laiapõhjalist oskusteavet ja informatsiooni, mis viiakse nii kohaliku- kui rahvusvahelise üldsuseni;
- keskendutakse igakülgsele ennetustegevusele, vähendades seeläbi kannatanuks sattumise ohtu;
- osutatakse ekspertide vahendusel optimaalsete kuludega õigusabi-, nõustamis- ja ekspertteenuseid, tagades vahetult isikute õiguskindlus ja turvatunne;
- abi osutamisel seatakse esiplaanile kannatanute nii materiaalsete- kui vaimsete väärtuste säilimine ning nende üldise hingerahu ja psühholoogilise stabiilsuse saavutamine.
Edendades valdkonnas era- ja avaliku sektori omavahelist tihedamat koostööd, tõhustatakse kuriteovastast võitlust ja edendatakse selle preventsiooni  - vähendades seeläbi õigusrikkumiste sh kannatanute arvu. Sellega panustatakse ühiskonna turvalisusesse ja suurendatakse riigi üldist julgeolekut.


22. veebruaril korraldas kannatanuabi.ee portaal koostöös Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusega üle-euroopalise kuriteoohvrite toetamise päeva raames konverentsi „Riigi- ja erasektori partnerlus võitluses globaliseeruva majanduskuritegevusega“. Kõrgetasemelisel konverentsil käsitletleti uusimaid ülemaailmse majanduskuritegevuse trende, tuues välja sellega kaasnevaid riske ja ohufaktoreid nii era- kui avaliku sektori jaoks. Tuginedes Eesti ja rahvusvaheliste õiguskaitseorganite parimale praktikale ja töövõitudele, kaardistati majanduskuritegevuse hetkeolukorda ja prognoositi selle tulevikuarenguid. Analüüsiti riikliku süsteemi ja hinnati selle tõhusust ning jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis. Vaagiti riiklike strateegiate sidusust erasektori huvidega ja püüti leida mõlemaid osapooli motiveerivaid koostöökohti. Teemasid läbivalt teadvustati professionaalse ja vahetu rahvusvahelise koostöö olulisust. Päeva jooksul toimusid interaktiivsed esitlused ja diskussioonid, millest võtsid osa nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud eksperdid. Konverentsi avas pidulikult siseminister Ken-Marti Vaher. Vaata konverentsi avakõnet

Kommentaari lisamine

Kommenteerida saavad ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad.

Kommentaarid